sitemap | disclaimer
Procedure: Hoe dien ik een klacht in en wat gebeurt er daarna?

Voorprocedure bij de deken

Als een klacht bij de raad van discipline binnenkomt, is deze al onderzocht door de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar de beklaagde advocaat is gevestigd. Wie een tuchtrechtelijke klacht over een advocaat heeft, kan namelijk niet direct naar een raad van discipline stappen, maar moet de klacht indienen bij de deken. Klik hier voor de adressen van de dekens en de tijden waarop zij spreekuur houden.
 
In deze voorprocedure worden de standpunten van partijen onder leiding van de deken schriftelijk en soms ook mondeling uitgewisseld en probeert de deken zo mogelijk te bemiddelen. Als de klager wil, kan de deken hem helpen bij het op schrift stellen of verduidelijken van de klacht. Als de zaak in deze fase niet naar tevredenheid van partijen wordt opgelost zendt de deken op verzoek van de klager de klacht door aan de bevoegde raad van discipline. De deken zendt de klacht door naar de raad als het griffierecht van €50 tijdig is betaald. De klager krijgt het griffierecht terug als de raad van discipline de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart. 

Behandeling door de Raad van Discipline

Hierna volgen de hoofdlijnen van de meest voorkomende procedures. Varianten daarop en andere wettelijke bevoegdheden van de raad van discipline zijn in de wet te vinden en bij de veelgestelde vragen.

De behandeling door de raad van discipline eindigt met een voorzittersbeslissing of een beslissing van de raad. 

De voorzitter van de raad van discipline kan de klacht zelf schriftelijk afdoen, bijvoorbeeld als naar zijn oordeel de raad kennelijk onbevoegd is of de klacht kennelijk ongegrond, (kennelijk) niet-ontvankelijk of van onvoldoende gewicht. Ook kan hij een klacht die zich daartoe leent doorverwijzen naar een klachten- of  geschilleninstantie. Van deze voorzittersbeslissingen ontvangen partijen, klager en verweerder, bericht.

Als de klacht niet wordt afgedaan met zo’n voorzittersbeslissing, wordt er een zitting gepland. Tijdens deze mondelinge behandeling buigt een kamer van tuchtrechters van de raad van discipline zich over de zaak, bijgestaan door een griffier. Partijen worden uitgenodigd de zitting bij te wonen. Tijdens de zitting kunnen partijen, desgewenst bijgestaan door een advocaat of gemachtigde, hun standpunt nog toelichten. Ook kan de raad van discipline vragen stellen aan partijen. 

Hoger beroep en verzet

Tegen uitspraken van de raad van discipline staat in beginsel hoger beroep open bij het Hof van Discipline. De appeltermijn is dertig dagen. Onderaan de uitspraak van de raad van discipline staat wie er wel en niet hoger beroep kan instellen. Zie verder www.hofvandiscipline.nl

Als de klager het met een voorzittersbeslissing niet eens is, kan hij daartegen in de meeste gevallen in verzet komen. Onderaan de voorzittersbeslissing staat of verzet mogelijk is en binnen welke termijn. Het verzet wordt op een zitting van de raad van discipline behandeld. Tegen de beslissing die de raad dan neemt staat doorgaans geen hoger beroep open.

 

 


Attentie: de tekst op deze website is gebaseerd op de vernieuwde Advocatenwet, zoals die met ingang van 1 januari 2015 geldt. In afwijking hiervan geldt het oude recht nog voor klachten die voor 1 januari zijn ingediend bij de deken.denhaag denbosch amsterdam arnhem-leeuwarden