sitemap | disclaimer
Procedure: Hoe dien ik een klacht in en wat gebeurt er daarna?

Voorprocedure bij de deken

Als een klacht bij de Raad van Discipline binnenkomt, is deze al onderzocht door de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar de beklaagde advocaat is gevestigd. Wie een tuchtrechtelijke klacht over een advocaat heeft, kan namelijk niet direct naar een raad van discipline stappen, maar moet de klacht indienen bij de deken. Klik hier voor de adressen van de dekens en de tijden waarop zij spreekuur houden.

In deze voorprocedure worden de standpunten van partijen onder leiding van de deken schriftelijk en soms ook mondeling uitgewisseld en probeert de deken zo mogelijk te bemiddelen. Als de klager wil, kan de deken hem helpen bij het op schrift stellen of verduidelijken van de klacht. Als de zaak in deze fase niet naar tevredenheid van partijen wordt opgelost zendt de deken op verzoek van de klager de klacht door aan de bevoegde raad van discipline.

Behandeling door de Raad van Discipline
De voorzitter van de Raad van Discipline kan de klacht binnen 30 dagen zelf schriftelijk afdoen als deze naar zijn oordeel kennelijk ongegrond, kennelijk niet-ontvankelijk of van onvoldoende gewicht is. Als dit niet geval is, wordt de klacht behandeld op een zitting door een kamer van de Raad van Discipline. Daar buigen een voorzitter (een rechter) en vier leden (advocaten) zich over de zaak, bijgestaan door een griffier. Partijen (klager en verweerder) worden uitgenodigd de zitting bij te wonen. Tijdens de zitting kunnen partijen, desgewenst bijgestaan door een advocaat of gemachtigde, hun standpunt nog toelichten. Ook kan de Raad van Discipline vragen stellen aan partijen. Een zitting duurt in beginsel maximaal 45 minuten.

Als de klacht door de voorzitter zonder zitting schriftelijk is afgedaan en de klager is het met deze beslissing niet eens, dan kan hij daartegen binnen 14 dagen in verzet komen. Vervolgens wordt de klacht alsnog op een zitting van de Raad van Discipline behandeld. Tegen de beslissing die de raad dan neemt staat geen hoger beroep open.

Dit zijn de hoofdlijnen van de meest voorkomende procedures. Varianten daarop en andere wettelijke bevoegdheden van de Raad van Discipline zijn in de wet te vinden en bij de veelgestelde vragen.

Hoger beroep bij het Hof van Discipline
Tegen de uitspraken van de raad staat in beginsel hoger beroep open bij het Hof van Discipline. De appeltermijn is 30 dagen. Deze termijn gaat in, één dag na verzending van de uitspraak in eerste aanleg. Onderaan elke uitspraak staat wie er in dat geval wel en niet hoger beroep kan instellen. Zie verder over hoger beroep bij het Hof van Discipline op www.hofvandiscipline.nl

 denhaag denbosch amsterdam arnhem-leeuwarden